Kippy Marks Valentines Day @ Kennedy Gallery Sacramento

Kennedy Gallery, 20th and L, Sacramento